Tính chính xác Số Liệu của Metric

Metric là phần mềm đầu tiên tổng hợp số liệu các sàn TMĐT trong một nền tảng duy nhất, và cũng là phần mềm đạt được độ chính xác số liệu cao thông qua các phép đo ngẫu nhiên và khách quan.

THẾ NÀO LÀ “CHÍNH XÁC”?

Tính chính xác trong số liệu của Metric thể hiện tại các tiêu chí:

Độ chính xác doanh số = Độ phủ danh sách sản phẩm x Độ chính xác số đơn x Độ lệch của cách tính toán.

Sau đây là tính chính xác của các tiêu chí số liệu của Metric.

Độ phủ của danh sách sản phẩm (SKUs)

95%. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm (SKU) trên các sàn TMĐT, khoảng 95 sản phẩm sẽ được tìm thấy trong kho lưu trữ của Metric.

Để kiểm tra, bạn vào trang phần tích của Metric và dán link một sản phẩm bất kỳ trên Shopee, Lazada, Tiki, … bạn sẽ thấy các thông tin phân tích chuyên sâu của Metric, nếu bạn không thấy, thì sản phẩm đó không có mặt tại Metric.

Tính chính xác của “Sản phẩm đã bán”

90%-95%. Cũng lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm có phát sinh đơn bán trong 30 ngày gần nhất. Trung bình chỉ số “Đã bán” tại Metric sẽ bám sát 90%-95% so với sản phẩm gốc trên sàn TMĐT.

Để kiểm tra, bạn vào trang phân tích của Metric và dán link một sản phẩm bất kỳ trên Shopee, Lazada, Tiki, … bạn sẽ thấy các thông tin phân tích chuyên sâu của Metric, trong đó có chỉ số Đã bán đang được ghi nhận tại Metric, so sánh với chỉ số đã bán ở sản phẩm gốc để thấy độ chính xác.

Có một trường hợp, số liệu “Đã bán” của Metric có độ chính xác thấp hơn sản phẩm gốc: Trong một vài ngày gần đây, số lượng bán của sản phẩm tăng/giảm đột biến, mà Metric chưa cập nhật kịp (tốc độ cập nhật của Metric là 2 lần/tuần).

Tính chính xác của “Doanh số”

85%-90% đối với toàn thị trường. Tính trên số lượng lớn, nhờ độ phủ sản phẩm và tính chính xác trong việc cập nhật số đơn bán, số liệu trên diện rộng và thời gian dài của Metric sẽ có tính chính xác gần với số thực tế.

75%-95% đối với các số liệu đơn lẻ. Nếu bạn kiểm tra doanh số của các đối tượng “nhỏ” hơn (ví dụ: cụ thể của một shop hoặc một sản phẩm), trung bình bạn vẫn đạt độ chính xác 85%-90%, các trường hợp đặc thù sẽ khiến độ lệch doanh số cao hơn:

  • Khi so sánh Số trên dashboard (ví dụ của Shopee), số trên đó sẽ tính cả đơn mà người mua đã nhận nhưng chưa xác nhận sẽ không hoàn trả. Metric không ghi nhận số này, do khi người mua chấp nhận không hoàn trả, thì số “đã bán” công khai trên Shopee mới tăng lên.
  • Có một số shop đặc thù, cách đặt giá có mức giá min và max rất xa nhau (ví dụ 10k – 200k), cách tính số liệu của Metric khi tính toán sẽ có độ lệch theo.

Tuy nhiên, kể cả trong các trường hợp này, tính chính xác số liệu “Đã bán” không bị ảnh hưởng.

CÁC CÂU HỎI PHỔ BIẾN
Số liệu Metric có cập nhật Realtime không?

Không – đối với số liệu toàn thị trường.

Có – đối với các ngách/dòng sản phẩm theo dõi liên tục.

Có bỏ được doanh số ảo (buff đơn) khỏi số liệu không?

Có. Số liệu hiển thị mặc định trên phần mềm Metric đã loại bỏ các sản phẩm bị buff đơn ảo.

Để tắt/bật việc lọc doanh số ảo, bấm chọn hoặc bỏ “Lọc sản phẩm ảo/bất thường” trong mỗi lượt phân tích số liệu.

Vì sao doanh số 30 ngày Shop của tôi bị lệch trên Metric?

Nếu bạn kiểm tra doanh số của các đối tượng “nhỏ” hơn (ví dụ: cụ thể của một shop hoặc một sản phẩm), trung bình bạn vẫn đạt độ chính xác 85%-90%, nhưng các trường hợp đặc thù sẽ khiến độ lệch doanh số cao hơn:

  • Khi so sánh Số trên dashboard (ví dụ của Shopee), số trên đó sẽ tính cả đơn mà người mua đã nhận nhưng chưa xác nhận sẽ không hoàn trả. Metric không ghi nhận số này, do khi người mua chấp nhận không hoàn trả, thì số “đã bán” công khai trên Shopee mới tăng lên.
  • Có một số shop đặc thù, cách đặt giá có mức giá min và max rất xa nhau (ví dụ 10k – 200k- lệch 90%), cách tính số liệu của Metric khi tính toán sẽ có độ lệch theo.
  • Shop có chính sách giảm giá quá thường xuyên, khiến việc thu thập số liệu của Metric không xác định giá bán chính xác cho từng đơn bán.
  • Số lượng bán của sản phẩm tăng/giảm đột biến tại một ngày quá gần với thời điểm phân tích doanh số, khiến Metric chưa cập nhật kịp (tốc độ cập nhật của Metric là 2 lần/tuần).

Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp này, tính chính xác số liệu “Đã bán” không bị ảnh hưởng.

Các kiểu Shop hay bị lệch doanh số so với Metric (nhiều hơn 20%)?
  • Khi so sánh Số trên dashboard (ví dụ của Shopee), số trên đó sẽ tính cả đơn mà người mua đã nhận nhưng chưa xác nhận sẽ không hoàn trả. Metric không ghi nhận số này, do khi người mua chấp nhận không hoàn trả, thì số “đã bán” công khai trên Shopee mới tăng lên.
  • Các shop đặc thù, cách đặt giá có mức giá min và max rất xa nhau (ví dụ 10k – 200k- lệch 90%), cách tính số liệu của Metric khi tính toán sẽ có độ lệch theo.
  • Shop có chính sách giảm giá quá thường xuyên, khiến việc thu thập số liệu của Metric không xác định giá bán chính xác cho từng đơn bán.
  • Số lượng bán của sản phẩm tăng/giảm đột biến tại một ngày quá gần với thời điểm phân tích doanh số, khiến Metric chưa cập nhật kịp (tốc độ cập nhật của Metric là 2 lần/tuần).

Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp này, tính chính xác số liệu “Đã bán” không bị ảnh hưởng.