Trang chủ Lập trình [Hà Nội] Frontend Engineer (VueJs, NuxtJs, Javascript) (Lương 15-30)